افتادگی آموز اگر طالب فیضی     هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است.

(پوریای ولی)

 

برادری به تعداد نیست به وفاست 

یوسف 11 برادر داشت 

حسین یک عباس...