روی این نوشته کلیک کنید ودرصفحه مشکی که باز میشود هم باموس  کلیک کن هرچه که هست تقدیم تان می کنم 

((ازطنزکرمونی))

 

 

 

  رسم اشکال سه بعدی (3D)  بسیار جلب


کلیک کن وسه بعدی بکش