سیرچ یکی دیگر ازعجایب طبیعت است که خداوند دردل کویرقرارداده است . این روستا درشرق استان کرمان بین جاده کرمان  ماهان خروجی شهداد بعدازعبورازتونل بزرگ تقریبادوکیلومتری به سیرچ روستای بسیارزیبا باکوههایی بلند،چشمه های آب سردوآب گرم متعدد می رسیمرودخانه سیرچ