این عکسها مربوط به شهریار(شش تهران) می باشد که باغات را خشکانده یا درختان را اینگونه بالودر ازجای درآورده وبه جای آن همه درخت زیبا ومیوه ، آپارتمان می کارند.

به امید روزی که درشهریار هیچ درختی قطع نشود.