این یک آسمان خراش نیست این کلوت است که خداوند به این زیبایی در دل کویر لوت قرارداده است.