به قبرستان گذر کردم کم وبیش***بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بیکفن در خاک رفته***نه دولتمند برده یک کفن بیش


---------
باباطاهر

شعر های زیبا