تنها برخی از انسان ها باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند ...!  

و          

به خاطر بسپارید ...!

 

همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

 

آرام ، بی صدا و همیشگی ...!