بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم.

***

قدرتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند