چرم دست دوز چمان به دیار باقی شتافت روحش شاد

تسلیت واژه کوچکیست در برابر این غم  بزرگ  از خداوند صبر برای  خانواده محترم خواهانم امیدوارم که غم آخرتان باشد