باسلام

شعر روزه معلم سروده خانم وزیرزاده  تقدیم به تمام معلمان عزیز

شاعره شهدادی

کلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک