پسوندبسیاری ازمردم ساکن شهدادکرمان خبیصی است وبه معنی شیرین ونام غذایی است که از((خرما، نان وروغن حیوانی))تهیه می شود.