اشتباه شهرداری شهریار(تهران)درنام گذاری بلوار شهداء (وائین ) که به اشتباه بلوارشهداد چاپ شده  و (د) تراش دادند

بلوارشهداد درتهران