چرا درزمان مامدرسه رفتن اینقدرسخت بود؟

چرازنگ ورزش بهترین زنگ بود؟

چرامعلم پرورشی خندان ترین معلم بو؟

چرا!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عکس از:http://zrmath1.persianblog.ir/