دختران شهر
         به روستا فکر می کنند
  دختران روستا
        در آرزوی شهر می میرند 
  مردان کوچک
        به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند 
   مردان بزرگ 
         در آرزوی آرامش مردان کوچک
                                                می میرند ...