علی رمضانخانیعلی رمضانخانی باهمکاری مجتبی ملازاده

وی درسال 1353در روستایی تاریخی  از توابع شهرستان آوج استان قزوین در یک خانواده مذهبی وکشاورز دیده به جهان گشود.

مقطع ابتدایی تا آخر متوسطه رادرزادگاه خودگذراند از سال 1371به عضویت بسیج درآمدودر سال 1374با مدرک کاردانی از مرکز تربیت معلم شهیدبهشتی زنجان فارغ التحصیل ودر روستای دانک از بخش آبگرم مشغول تدریس شد.یک سال بعد به عنوان مدیر مدرسه استاد شهریار پرسبانج منصوب وهمزمان بامدیریت مدرسه در دانشگاه آزادهمدان واحد آموزش معلمان مشغول به تحصیل گردید.

درسال77-1376به عنوان سرپرست شبانه روزی امام خمینی (ره)شهر آوج منصوب شد.2سال نیز به عنوان مدیر ومعاون آموزشگاه سیدالشهدا هرایین مشغول فعالیت بود.

از مهرماه 1379ساکن صباشهر(محمد آبادویره) بوده وبا تمام مشکلات وکمبودها ی شهرآشناست.

سوابق تجربی واجرایی:

*20سال سابقه خدمت درآموزش وپرورش

*مدیر نمونه مدارس شهرستان شهریاردرسال92-91

*مدیر راهنمایی سیداحمد خمینی4سال

*معاون دبیرستان دکتر حسابی ودبیرستان امام رضا(ع)کهنز شهریاروراهنمایی محمدرسول ا...ویره

*دبیر آموزشگاه های رودکی-محمدرسول ا...-بعثت5شاهدشهر-شهیددستغیب فردوسیه وسیداحمدخمینی

فعالیت ها وسمت فعلی:

*مدیر مدرسه حاج سیداحمدخمینی ومدیرنمونه مدارس شهرستان شهریاردر سال92-91

عضویت بسیج وعضوشورای پایگاه وبسیجی فعال پایگاه شهیدبغدادی ویره 

*معاون پرورشی دبیرستان دکترحسابی شهرک مصطفی خمینی وفرمانده پایگاه بسیج دکتر حسابی از سال 1389

*عضوهیئت و شورای فرهنگی حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) شهرک ویره

*عضوهیئت نظارت بر انتخابات شهرستان شهریار در دوره های مختلف

باآرزوی موفقیت روزافزون درتمام مراحل زندگی رابرای شماآرزومندم .

ازطرف مجتبی ملازاده وهمه ی همکاران مدرسه راهنمایی حاج سیداحمدخمینی(ره) ودبیرستان دکترحسابی