سایت دیتانیوز به آدرس http://datanews.ir/ تمامی مطالب راازسراسر جهان بصورت دسته بندی شده جمع آوری نموده ودرسایت قرار داده ، باورود به این سایت دیگر نیازی به جستجوی مرورگرهای اینترنتی جهت دریافت خبرهای روز ندارید. وهمچنین می توانید نرم افزارسایت راهم دانلودنمایید.