باسلام آغازسال تحصیلی جدید روبه همه شما محصلین امروز ودیروز تبریک می گویم

خاطره اول مهر  :

کودک روپوشی پوشیده بود کوتاه و زرشکی با یقیه سفید و روبانی قرمز و بلند که به موهایش زده بود جواب شلواری مشکی و کفشهای مشکی براق 

اولش که وارد شد همراه خواهرش خندان بود و بی خیال ولی وقتی خواهر بزرگتر رفت و تنهایش گذاشت تازه فهمید تنهاست و کم کم گریه اش در آمد ...............

این خاطره من است از 34 سال پیش از اول مهر 57 وقتی که به کلاس اول ابتدایی رفتم

حالا باز اول مهر به مدرسه می روم ولی نه به عنوان یک دختر کوچولو با روبانی بر سر بلکه به عنوان یک دبیر و چادر به سر

می روم تا به دختران نوجوان بیاموزانم که چه مسیری طولانی و سختی را گذارنیدیم از اول مهر 57 تا اول مهر 92

خاطره ازهمکارفرهنگی:آرام ایرانی


اول ههر

20100921115720874 captainmightier اس ام اس اول مهر و مدرسه 92

در آستانه اول مهر یادی از خاطرات کتابهای ابتدایی +تصویری

در آستانه اول مهر یادی از خاطرات کتابهای ابتدایی +تصویری
در آستانه اول مهر یادی از خاطرات کتابهای ابتدایی +تصویری
در آستانه اول مهر یادی از خاطرات کتابهای ابتدایی +تصویری
در آستانه اول مهر یادی از خاطرات کتابهای ابتدایی +تصویری