تنهایی

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست...

 

 

تنهای تنها هستم !!!؟

 

 

می گویند رسم زندگی چنین است

می آیند....

              می مانند.....

                               عادت می دهند.....

                                                          و می روند....

  و تو خود می مانی ....

                               و تنهاییت .....

رسم ما نیز چنین شد ...

 آمدیم...

           ماندیم ....

                         عادت کردیم

و حال که وقت رفتن است.....

                                       می فهمیم که چه تنهاییم....

و رفتنی شدیم...

                            برگشته ایم تا چند سطر ترانه ی دلتنگی سر دهیم..

 


http://uploadtak.com/images/a997_Lonely_by_poor_twist.jpg


چرخه ی تکامل بعداز تنهایی

 

وقتی خدا هست دیگه تنهایی معنی ندارد