این هم گاگلون  یا تریشکو به زبان شهدادی آفت درختان خرما