قدری تامل

 

مهم نیست که چه مدرکی دارید

مهم اینه که چه درکی دارید.

 

وقتی آنچه را دارید می بخشید ...

 

یقین داشته باشید : هر آنچه را که بخواهید دریافت می کنید.

 

 

مواظب ( تقوا ) هایمان باشیم

چون خیلی زود با یک ( تق وا ) می رود.

 

کسی که دروغ های کوچک می گوید

برای گفتن دروغ های بزرگ جسارت پیدا میکند.

 


شما بدون تسلط به خود

نمی توانید فاتح دیگران باشید.


 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید