شرایت قبولی واستفاده ازتبصره درپایه سوم متوسطه وچهارم(پیش)

  شرایط فارغ التحصیلی: ماده ۹۱


ماده ۹۱ – دانش آموزی فارغ التّحصیل شناخته می شود که:

الف ) در کلّیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوط (حداقلّ ۹۶ واحددرسی )قبول شده باشد.

ب ) معدل کلّ وی حداقلّ ۱۰ باشد.


 تبصره ۱ (قدیم )- چنانچه دانش آموزی از مجموعه درسهای پایه های دوم و سوم (اعم ازنهایی و غیرنهایی) حداکثر در دو عنوان درسی، آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری ) ۷ و بیشتر باشد و معدل کلّ وی نیز حداقلّ ۱۰ باشد فارغ التّحصیل شناخته می شود. آن دسته از درسهای شاخه فنّی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و استاندارد مهارت (درسهای مهارتی ) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شوند.(مفاد این تبصره از سال ۱۳۷۹ لغایت سال تحصیلی ۹۰_ ۱۳۸۹ اجرا شده و برابر مفاد اصلاحیه  بخشنامه ۱۲۰/۳۵۳۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲مفاد این تبصره برای دانش آموزان ورودی ۹۱_۱۳۹۰ به بعد , قابل اجرا نمی باشد).


تبصره ۱ (اصلاحیه ): چنانچه دانش آموزی از مجموعه درس های دوره متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسی( دو عنوان نهایی و دو عنوان غیر نهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیر حضوری) ۷ و بیشترو معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و همچنین استاندارد مهارت ( درس های مهارتی) و کارورزی در شاخه کار دانش مشمول این تبصره نمی شود.( برابرمفاد بخشنامه ۱۲۰/۳۵۳۲۲  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲  مفاد این تبصره برای دانش آموزان ورودی ۹۱_۱۳۹۰ به بعد، قابل اجرا می باشد ).


۱_ به استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸۳/۵/۲۸  به شماره ابلاغی ۱۲۰/۲۱۱/۹ مورخ ۸۳/۶/۴ منظور از نمره درس،نمره سالانه شامل نمرات مستمر و پایانی نوبت اول و دوم دانش آموز می باشد.

۲_ به استناد مصوبه دویست و هشتادو هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸۱/۵/۱ به شماره ابلاغی ۱۲۰/۱۹۷۵ مورخ ۸۱/۵/۲ کمیسیون مفاد بخشنامه ۴۶۰/۳۳۴۳/۵ مورخ ۸۱/۴/۵  اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی را مغایر با تبصره یک ذیل ماده ۹۱ آیین نامه آموزشی دوره سه ساله- واحدی تشخیص داد. بنابراین مفاد بخشنامه مذکور کان لم یکن تلقی می شود. بدیهی استاستفاده از مفاد تبصره یک ماده ۹۱ نیازی به کسب حداقل نمره ۷ در امتحان نهایی نخواهد داشت.


برابر تفسیر شورای عالی آموزش و پرورش (نامه ۱۲۰/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۳)  کلیه دانش آموزانی که قبل از سال تحصیلی ۹۱_۹۰ در دوره متوسطه روزانه قبولی پایه اول را کسب کرده اند ، قبولی پایۀ اول ایشان کماکان به قوت خود باقی است و با این دانش آموزان برای فارغ التحصیلی مطابق تبصره یک ماده ۹۱ (قدیم )آیین نامه دوره سه ساله متوسطه روزانه قبلی رفتار شود “


تبصره ۲ – علاوه بر مفاد تبصره (۱) چنانچه دانش آموز از درسی نمره کمتر از نصاب قبولی کسب کرده باشد ولی برابر مقرّرات از وی پذیرفته شده باشد و معدل کلّ وی حداقلّ ۱۰ باشد نیز فارغ التّحصیل شناخته خواهدشد.

تبصره ۳ – درصورتی که دانش آموز شرط الف را احراز کند لیکن معدل کل وی کمتر از ۱۰ باشد می تواند بمنظور تأمین شرط بند ب از درسهایی که نمره وی در آنها کمتر از ۱۲ است یک نیمسال در واحدهای آموزشی بزرگسالان بصورت غیرحضوری و پس از آن بعنوان داوطلب آزاد، درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد چنانچه، کمبود نمره دانش آموز، مربوط به درسهای انتخابی باشد باید بجای آنها از درسهای سایر رشته ها انتخاب کند و امتحان دهد.


پی نوشت:


استفاده از تبصره در مقطع متوسطه اجباری است!!!  یعنی اگر دانش آموزی شرایط تبصره ۱ ماده ۹۱ را در دوره متوسطه داشته باشد سیستم اورا فارغ التحصیل شناخته و باید فارغ التحصیل شود و دانش آموز نمی تواند دروس افتاده را در دوره بعد مجددا انتخاب واحدشرایط فارغ التحصیلی: ماده ۹۱


ماده ۹۱ – دانش آموزی فارغ التّحصیل شناخته می شود که:

الف ) در کلّیه واحدهای درسی دوره متوسطه در رشته مربوط (حداقلّ ۹۶ واحددرسی )قبول شده باشد.

ب ) معدل کلّ وی حداقلّ ۱۰ باشد.


 تبصره ۱ (قدیم )- چنانچه دانش آموزی از مجموعه درسهای پایه های دوم و سوم (اعم ازنهایی و غیرنهایی) حداکثر در دو عنوان درسی، آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری ) ۷ و بیشتر باشد و معدل کلّ وی نیز حداقلّ ۱۰ باشد فارغ التّحصیل شناخته می شود. آن دسته از درسهای شاخه فنّی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و استاندارد مهارت (درسهای مهارتی ) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی شوند.(مفاد این تبصره از سال ۱۳۷۹ لغایت سال تحصیلی ۹۰_ ۱۳۸۹ اجرا شده و برابر مفاد اصلاحیه  بخشنامه ۱۲۰/۳۵۳۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲مفاد این تبصره برای دانش آموزان ورودی ۹۱_۱۳۹۰ به بعد , قابل اجرا نمی باشد).


تبصره ۱ (اصلاحیه ): چنانچه دانش آموزی از مجموعه درس های دوره متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسی( دو عنوان نهایی و دو عنوان غیر نهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیر حضوری) ۷ و بیشترو معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و همچنین استاندارد مهارت ( درس های مهارتی) و کارورزی در شاخه کار دانش مشمول این تبصره نمی شود.( برابرمفاد بخشنامه ۱۲۰/۳۵۳۲۲  مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲  مفاد این تبصره برای دانش آموزان ورودی ۹۱_۱۳۹۰ به بعد، قابل اجرا می باشد ).


۱_ به استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸۳/۵/۲۸  به شماره ابلاغی ۱۲۰/۲۱۱/۹ مورخ ۸۳/۶/۴ منظور از نمره درس،نمره سالانه شامل نمرات مستمر و پایانی نوبت اول و دوم دانش آموز می باشد.

۲_ به استناد مصوبه دویست و هشتادو هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸۱/۵/۱ به شماره ابلاغی ۱۲۰/۱۹۷۵ مورخ ۸۱/۵/۲ کمیسیون مفاد بخشنامه ۴۶۰/۳۳۴۳/۵ مورخ ۸۱/۴/۵  اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی را مغایر با تبصره یک ذیل ماده ۹۱ آیین نامه آموزشی دوره سه ساله- واحدی تشخیص داد. بنابراین مفاد بخشنامه مذکور کان لم یکن تلقی می شود. بدیهی استاستفاده از مفاد تبصره یک ماده ۹۱ نیازی به کسب حداقل نمره ۷ در امتحان نهایی نخواهد داشت.


برابر تفسیر شورای عالی آموزش و پرورش (نامه ۱۲۰/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۳)  کلیه دانش آموزانی که قبل از سال تحصیلی ۹۱_۹۰ در دوره متوسطه روزانه قبولی پایه اول را کسب کرده اند ، قبولی پایۀ اول ایشان کماکان به قوت خود باقی است و با این دانش آموزان برای فارغ التحصیلی مطابق تبصره یک ماده ۹۱ (قدیم )آیین نامه دوره سه ساله متوسطه روزانه قبلی رفتار شود “


تبصره ۲ – علاوه بر مفاد تبصره (۱) چنانچه دانش آموز از درسی نمره کمتر از نصاب قبولی کسب کرده باشد ولی برابر مقرّرات از وی پذیرفته شده باشد و معدل کلّ وی حداقلّ ۱۰ باشد نیز فارغ التّحصیل شناخته خواهدشد.

تبصره ۳ – درصورتی که دانش آموز شرط الف را احراز کند لیکن معدل کل وی کمتر از ۱۰ باشد می تواند بمنظور تأمین شرط بند ب از درسهایی که نمره وی در آنها کمتر از ۱۲ است یک نیمسال در واحدهای آموزشی بزرگسالان بصورت غیرحضوری و پس از آن بعنوان داوطلب آزاد، درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد چنانچه، کمبود نمره دانش آموز، مربوط به درسهای انتخابی باشد باید بجای آنها از درسهای سایر رشته ها انتخاب کند و امتحان دهد.


پی نوشت:


استفاده از تبصره در مقطع متوسطه اجباری است!!!  یعنی اگر دانش آموزی شرایط تبصره ۱ ماده ۹۱ را در دوره متوسطه داشته باشد سیستم اورا فارغ التحصیل شناخته و باید فارغ التحصیل شود و دانش آموز نمی تواند دروس افتاده را در دوره بعد مجددا انتخاب واحد نموده و امتحان دهد. نموده و امتحان دهد.

 

 

 

 

 

 

شرایط استفاده از تبصره دانش آموزان پیش دانشگاهی وسوم دبیرستان

شرایط استفاده ازتبصره درسال چهارم متوسطه

دانش آموزانی که همه درسهارا قبول شده اند وتنها یک درس نمره قبولی"10"ندارند اگر آن درس را نمره هفت به بالا(7الی9/75) داشته باشند ،بااستفاده از شرایط 

تبصره"تکماده"قبول محسوب می شوند /درخرداد یاشهریور

                        **************

دانش آموزان سال سوم دبیرستان

از2تا تبصره میتوانند استفاده کنند

درصورتی که نمره آن درس کمتراز7نباشد

یعنی اگردانش آموزی همه دروس خودرا قبول شده باشد "نهایی وداخلی" ولی 2تادرس را 
نمره قبولی "10"نگرفته باشد ،درصورتیکه آن 2درس را نمره کمترازهفت نباشد(7الی9/75) 
بااستفاده از تبصره برایش کارنامه قبولی صادرمی شود

ملاک نمره ،نمره سالانه می باشد(نمره ورقه نهایی+نمره مستمر)

ولی اگرنمره سالانه اش بالای 10هم باشد ولی نمره ورقه نهایی کمتر از10باشد قبول 
محسوب نمی شود ،اما شرایط استفاده ازتبصره رادارد .

 

شرایط قبولی در پایه اول متوسطه 

دانش آموزان پایه اول مردودی ندارند ودرصورت تجدید شدن در هردرس (مردودی در درس) می توانند ان درس را به صورت حضوری یا غیرحضوری درشهریور ماه امتحان دهند، واگرهم نمره نیاورند به پایه دوم خواهند رفت تنها مشکلی که به وجود می اید اگردرسشان پیش نیاز رشته خواصی باشد آن رشته را درهدایت تحصیلی نخواهد اورد. 

ثبت نام اول متوسطه اگر تجدیدهم باشد باکارنامه وهدایت تحصیلی درپایه دوم امکان پذیر می باشد.

    شرایط قبولی در درسهای پایه دوم‏  

-پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش‏آموزی در هر یک ازدرسها قبول   شناخته می‏شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

-دانش‏آموزی که پس ازامتحانات نوبت دوم شرایط قبولی رادردرس یادرسهااحراز نکندمی‏توانددرامتحانات همان درس یادرسهادرشهریورماه شرکت کندودرصورتی  قبول شناخته می‏شودکه‌نمره‌هریک‌ازدرسهای وی درشهریورماه کمترازنصاب قبولی نباشد.  
-درشاخه کاردانش چنانچه دانش‏آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش‏نظری و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می‏شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده‏نباشد.

   شرایط قبولی در درسهای غیرنهایی پایه سوم‏  
-پس ازبرگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش‏آموزی در هر یک ازدرسهای غیرنهایی قبول شناخته می‏شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

-دانش‏آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یادرسهایی احراز نکند و یا درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد می‏تواند در امتحانات همان درس یا   درسها در دوره تابستانی و یا دی ماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می‏شود که  نمره هر یک از درسهای وی کمتر از نصاب قبولی نشود.  
 تبصره -در شاخه کاردانش چنانچه دانش‏آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش‏نظری و عملی   استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند  لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است در دوره    تابستانی، یا دیماه شرکت کند و درصورتی در آن استاندارد قبول شناخته می‏شود و گواهی‏نامه استاندارد مهارت، برای او صادر می‏شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

  شرایط قبولی در درسهای امتحانات نهایی پایه سوم‏  
-پس ازبرگزاری‌امتحانات نهایی،دانش‏آموزی درهریک از درسها قبول‏شناخته می‏شود که

 الف) نمره امتحان نهاییوی در هر درس بدون ضریب کمتر از 7 نباشد.  
 ب) نمره سالانه یا دوره تابستانی وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی  نباشد. 
-در مورددروس غیرحضوری کسب نمره نصاب قبولی  در امتحان نهایی ملاک عمل خواهد بود.  
 -آن دسته از درس‏های فنی وحرفه‏ای که نصاب قبولی آنها 12 است از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده ودانش‏آموز باید در امتحان نهایی نصاب قبولی را کسب کند.

-در پایان دوره متوسّطه برای هر یک از فارغ‏التّحصیلان براساس نمرات درسهایی که امتحان نهایی داده‏اند معدّل کتبی نهایی محاسبه و در مدارک تحصیلی آنان ثبت می‏شود.  برای محاسبه معدّل کتبی نهایی تعداد واحدهای هر یک از درسهای نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط ضرب می‏شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعداد کلّ واحدهای درسهای نهایی تقسیم‏می‏شود.

 

 

/ 0 نظر / 617 بازدید